×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Surge Protection Devices
Items for Surge Protection Devices
Narrow your selection below
 
Discharge Current
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionDischarge CurrentVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0313-0016-4FL485 4798.00PB-FreeRoHSRS-485 Surge Protection Devices for Twisted-Pairs
System, Number of Protection Lines 2 Lines, 10Mbps
Protection Level Line-Line <30V/Line-Ground <600V
5 kA3ONEDATA
0838-0033-8LABH2400NN 92,544.00PB-FreeRoHSLightning Arrestor,Frequency Range 0-4000 MHz
Discharge Current 20kA,Breakdown Voltage 90-130VAC
Bulkhead Connector
20 kALAIRD TECHNOLOGIES
1064-0001-7900451 01,747.00PB-FreeSurge Protection Device 230V 50/60Hz ,20KA
Single-Phase TT,TN System
SPD According to IEC 61643-11 Type 2
20 kADEHN
1064-0005-5900361 012,420.00Lightning Current and Surge Arrester for use in TT
and TN-S Systems,230/240VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Type1 and Type 2
50 kADEHN
1064-0006-7961200 27,634.00Lightning Current and Surge Arrester with Fuse,
230V 50/60Hz, SPD According to IEC61643-11 Type 1
25 kADEHN
1064-0007-9952115 (069475) 333,896.00PB-FreeRoHSModular Surge Arrester 230V,20 kA,Single-Phase
TT and TN with Floating Remote Signalling Contact
SPD According to IEC 61643-11 Type 2 Class II
20 kADEHN
1064-0008-1961120 09,031.00Lightning Current Arrester Module
Discharge Current 50kA,230VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Class I
50 kADEHN
1064-0009-3952070 02,982.00Surge Arrester Module,Discharge Current 20kA
230VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Class II
20 kADEHN
1064-0010-8952300 07,615.00Surge Arrester for use in TN-C Systems
Discharge Current 20kA,230/400VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Class II
20 kADEHN
1064-0011-1961101 19,323.00N-PE Lightning Current Arrester Module for TT
System,255VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Class I
100 kADEHN
1064-0012-2900360 044,720.00Lightning Current and Surge Arrester for use in TT
and TN-S Systems,230/240VAC 50/60Hz
SPD According to IEC 61643-11 Class I and Class II
100 kADEHN
1064-0013-4952135 14,071.00Surge Arrester for Single-Phase TT and TN Systems
with Floating Remote Signalling Contact,230V,20kA
SPD according to EN 61643-11 Type 2
20 kADEHN
1064-0016-1952315 110,740.00PB-FreeRoHSDEHNguard Surge Arrester, for use in TT/TN-S
Systems (3+1 Configuration), with Floating Remote
Signalling Contact, 230/400V, 20kA, Type2/Class II
20 kADEHN
1064-0017-2951110 320,550.00PB-FreeRoHSModular Combined Lightning Current and Surge
Arrester for Single-Phase TT and TN System
(1+1 Configuration),255V,2 Poles,Type 1and 2 SPD
50 kADEHN