Jobs
ตำแหน่งงาน
Date Title Position Job Descriptions/Qualifications Income
22 กันยายน 2560 Technical Engineer 1 ลักษณะงาน:
  จัดทำข้อมูล รายละเอียดสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าอีเลคทรอนิคส์ใน
  เวปไซต์ให้ถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
คุณสมบัติ:
  - ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางไฟฟ้า หรืออีเลคทรอนิคส์
  - มีความรู้ด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์เป็นอย่างดี
  - สามารถอ่านดาต้าชีท (Data Sheet) ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า/อีเลคทรอนิคส์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ใกล้ BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
22 กันยายน 2560 ผู้จัดการฝ่ายขาย
1 ลักษณะงาน:
  - เสนอขาย พัฒนา และบริหาร ทีมงานขาย ในการขายชิ้นส่วนอุปกรณ์
     อีเลคทรอนิคส์ ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  - สรุป วิเคราะห์ ทำรายงานการขายเสนอต่อผู้บริหาร
  - ทำแผนงาน สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
  - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์มาก่อน 10 - 15 ปี
  - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
  - สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ใกล้ BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
22 กันยายน 2560 พนักงานขับรถส่งของ รถกระบะ 2 ลักษณะงาน:
  - รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน และจัดเตรียมสินค้าขึ้น-ลงรถ
  - ตรวจสอบดูแลรถยนต์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  - จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความ
     เสียหายระหว่างการจัดส่ง
คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  - มีทัศนคติที่ดีต่องาน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และตรงเวลา
  - มีการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  - สามารถเดินทางมาทำงานที่บ้านหม้อได้ และสามารถเริ่มงานได้ทันที
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - มีใบขับขี่รถยนต์
  - มีสุขภาพแข็งแรง ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

สามารถเจรจาต่อรองได้
15 มิถุนายน 2560 พนักงานขับรถประจำบริษัท 1 ลักษณะงาน:
  - ทำหน้าที่ ขับรถให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ไปยังสถานที่ต่างๆ
  - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  - มีใบขับขี่รถยนต์
  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ใกล้ BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
15 มิถุนายน 2560 Sales Engineer (วิศวกรขาย) Urgent! 1 ลักษณะงาน:
  - ติดต่อลูกค้า โดยเน้น กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
     และอื่นๆเพื่อเสนอขาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เครื่องมือวัด เครื่องมือ
     ทดสอบทางไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์
  - ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขาย และทำการตลาด สินค้าประเภท โคมไฟ หลอดไฟ
     LED

คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอีเลคทรอนิคส์
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และอีเลคทรอนิคส์
  - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย หรือทำการตลาด ชิ้นส่วนอุปกรณ์
    อีเลคทรอนิคส์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ใกล้ BTS สนามเป้าได้

สามารถเจรจาต่อรองได้
สนใจ กรุณาติดต่อ คุณณัฐวุฒิ ธีระรังสิกุล
โทร. 02-062-4970 ต่อ 512 หรือส่งประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่ายมาที่ nattawut_t@es.co.th