×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
 
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
- รับเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
- ต้องแนบใบกำกับสินค้า เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
- ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
- สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
- สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อน หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
- สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
นโยบายการคืนเงินค่าสินค้า
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ฯลฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าทำการชำระค่าสินค้าเข้ามา โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน
- จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป อันเกิดจากที่สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือสินค้าชิ้นนั้นๆ หมดไป
- ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี (invoice) เอกสารใบส่งสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้าตามเลขที่บัญชีที่ลูกค้าทำการชำระค่าสินค้าเข้ามา และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว
*ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า