Bank Account


บัญชีธนาคาร
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ในนามบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
เพื่อชำระรายการสั่งซื้อดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
       บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 032-3-07410-2
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
       บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 909-3-00164-3
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
       พร้อมเพย์ ID 0105530065201
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
       บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 006-8-42169-1