×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Accessories
Items for Accessories
Narrow your selection below
 
Product Type
Features
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct TypeFeaturesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0174-2UC-PRG015-01A 8273.70PB-FreeRoHSMini USB-to-USB Programming Cables for DVP-SX2/
DVP-SE/AS300/AH500 (PLC/HMI),Cable Length 1.5 m.
Programming Cablefor PLC (mini USB) to PC DELTA
0290-0175-4UC-PRG015-02A 7242.90RoHSUSB B-to-USB Programming Cables for TP-Series/
DOP-B (PLC/HMI),Cable Length 1.5 m.
Programming Cablefor TP (USB B type) to PC DELTA
0290-0176-6UC-PRG020-12A 371,124.90RoHSProgramming Cable,8-Pin Mini-DIN(Male)/DB9(Female)
-to-USB, For DVP-SS/SA/SV2/DVP-ES2/EX2/EC3/DVP-SX2
/DVP-MC/AH500/TP Series.Cable Length 2 m.
Programming Cablefor PLC (DB9 female/8-pin mini-DIN male) to PC DELTA
0290-0177-8UC-PRG030-10A 2415.10RoHSProgramming Cable,DB9(Female)-to-DB9(Female)/
DB9(Male), For AH500/TP Series (PLC/HMI),
Cable Length 3 m.
Programming Cablefor PLC/HMI/TP (DB9 female) to PC DELTA
0290-0178-1UC-MS030-01A 30329.00RoHS8-Pin Mini-DIN(Male)-to-DB9(Female) Communication
Cable for DVP-SS/SA/SV2/DVP-ES2/EX2/EC3/DVP-MC/
TP-Series/DOP-B (PLC/HMI),Cable Length 3 m.
Communication Cablefor PLC (8-pin mini-Din male) to PC DELTA
0290-0179-2UC-MS030-06A 7433.30PB-FreeRoHS8-Pin Mini-DIN(Male)-to-DB9(Male) Communication
Cable for DVP-SS/SA/SV2/DVP-ES2/EX2/EC3/DVP-MC/
DOP-B (PLC/HMI),Cable Length 3 m.
Communication Cablefor PLC (8-pin mini-Din male) to HMI DELTA
0290-0182-1DTE20T 82,526.30RoHSInput Extension Card for 4-Channel Modular
Temperature Controller,Thermocouple Sensors
Extension Card4xThermocouple DELTA
0290-0183-3DTE20P 01,908.90RoHSInput Extension Card for 3-Channel Modular
Temperature Controller,Platinum Sensors
Extension Card3xPlatinum RTD DELTA
0290-0185-7DTE20R 5700.70RoHSOutput Extension Card for 4-Channel Modular
Temperature Controller,4 Channels of Relay Output
Extension Card4xRelay DELTA
0290-0186-9DTE20V 4837.90RoHSOutput Extension Card for 4-Channel Modular
Temperature Controller,4 Channels of Voltage Pulse
Output.
Extension Card4xVoltage Pulse DELTA
0290-0187-1DTE20L 4782.60RoHSOutput Extension Card for 4-Channel Modular
Temperature Controller,4 Channels of Linear
Voltage Output
Extension Card4xLinear Voltage DELTA
0290-0188-3DTE20C 4822.50PB-FreeRoHSOutput Extension Card for 4-Channel Modular
Temperature Controller,4 Channels of Current
Output
Extension Card4xLinear Current DELTA
0290-0190-1DTE2CT 42,233.70PB-FreeRoHSOutput Extension Card for 4-Channel Modular,
Temperature Controller,4 Channels of Current
Transformer,CT Range 0.5-30A,Resolution 0.1A
Extension Card4xCurrent Transformers DELTA
0290-0227-7DVP-F232 2554.40RoHSFunction Cards for RS232 Port Conversion
(COM2 for DVP=EH2 and COM3 for DVP=EH3)
Function CardRS-232 for PLC DELTA
0290-0248-5CMM-DN01 13,038.70RoHSDeviceNet Communication Card for MS300 Drive
Option CardDeviceNet DELTA