Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
008305175
Product P/N: L6391D ES-P/N: 008305175   
High Voltage High and Low-Side Driver 600V
290mA Source/ 430mA Sink
Supply Voltage 12.5V -20V
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00