ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Optoelectronics
 
ES-P/N
0401-0006-1

LCD 16 Chars x 2 Lines Yellow-Green Backlight
Qty.Break
THB
1
>
162.00
5
>
148.30
10
>
142.90
25
>
133.80
50
>
127.40
100
>
123.30
Stock on hand    
718

ES-P/N
0401-0014-9

LCD Module, 16 Chars x2 Lines, STN Positive Gray
White Backlight
Qty.Break
THB
1
>
195.00
3
>
182.60
5
>
179.30
10
>
172.50
25
>
162.50
50
>
155.20
Stock on hand    
767

ES-P/N
0401-0034-7

LCD Module 16 Chars x 2 Line, White Character on
Blue Background
Qty.Break
THB
1
>
171.80
5
>
157.30
10
>
151.50
25
>
141.90
50
>
135.10
Stock on hand    
538

ES-P/N
0401-0055-8

LCD 16 Chars x 4Line Yellow-Green Backlight
Qty.Break
THB
1
>
257.20
3
>
246.60
5
>
237.50
10
>
228.40
25
>
214.10
50
>
206.50
Stock on hand    
993

ES-P/N
0401-0030-5

LCD 20 Chars x 2Lines, Yellow-Green Backlight
Qty.Break
THB
1
>
257.70
3
>
241.40
5
>
232.60
10
>
223.70
25
>
209.60
50
>
202.20
Stock on hand    
77

ES-P/N
0401-0056-1

LCD 20 Chars x 2 Line, STN BLlue
2 LED White Backlight
Qty.Break
THB
1
>
254.60
3
>
238.50
5
>
229.80
10
>
221.00
25
>
209.30
50
>
199.70
Stock on hand    
754

ES-P/N
0401-0032-1

LCD 20 Chars x 4 line STN Blue, White Backlight
Qty.Break
THB
1
>
311.00
3
>
292.70
5
>
287.20
10
>
272.60
25
>
256.10
50
>
247.90
Stock on hand    
467

ES-P/N
0401-0029-8

LCD 40 Chars x 2 Lines STN Negative Blue
LED-White Backlight
Qty.Break
THB
1
>
507.70
3
>
489.00
5
>
470.30
10
>
445.40
25
>
425.10
Stock on hand    
74

ES-P/N
0401-0042-5

Graphic LCD 128x64 Dot STN Negative Blue
White LED Protection
Qty.Break
THB
1
>
431.80
3
>
408.40
5
>
392.80
10
>
377.10
25
>
357.60
Stock on hand    
581

ES-P/N
0401-0040-9

Graphic LCD 128x64 DOT, Yellow-Green Backlight
STN Positive Gray
Qty.Break
THB
1
>
543.50
3
>
513.40
5
>
503.40
10
>
476.80
25
>
451.80
Stock on hand    
219