Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
017615474
Product P/N: BU90LV048-E2 ES-P/N: 017615474   
4bit LVDS Receiver,3.3V Power Supply Design
Input Current 20uA(max)
>500 Mbps (250MHz) Switching Rates
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00