Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003517295
Product P/N: PIC32MZ1024ECG100-I/PT ES-P/N: 003517295   
32-Bit PIC MCU Flash 1024KBytes,RAM 512KBytes
Boot Flash 160KBytes,200MHz,Audio,Graphics
Interface,HS USB,Ethernet,Advanced Analog
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00