Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
001602419
Product P/N: BAV20,133 ES-P/N: 001602419   
Diode Switching 200V/250mA
trr 50ns
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00